چگونه پهباد ها چهره کوهنوردی را تغییر می دهند؟ +دانلود ویدئو

ناجی غیر منتظره ماجرای نجات کوهنورد گم شده در ارتفاعات 8000 متری برودپیک یک پهباد بود! که توانست محل کوهنورد

ادامه