چگونه در مسیر صعود شب مانی کنیم؟ بیواک در ارتفاعات

نویسنده:آمانداالیس،سوم ، در مسیر صعود شب مانی کنیم

ترجمه:سرکار خانم مریم حاجیان

یادداشت های سردبیر: توام با عکسها توسط آستین سداک،ازارتفاعات مختلفی هستند به این متن ارتباطی ندارند.

خاطره نویسنده:

من درون مجموعه ی از  پتوی حلقه شده متصل  طناب مانند ،در اولین درجه ازصعودم ،در چرخه ی اضطراب خوابیدم.

آن مرحله کاملا حماسی وار نبود،هوانسبتا لطیف بود،همراهم   ومن لوازم ضروری داشتیم ودر مسیر ی ناامن بودیم.

اما ساعت یک صبح بود درامتداد سنگلاخ هایی که درپشت آن به کمپ من میشد،

درحالیکه باتریهای چراغ قوه ی یمان کم نور شده بودند،بنابر این ما در آن گستره تا سپیده دم اتراق کردیم .

این اصلا تجربه صعود نبود،که در آن مجبور شوم از خوابی گرم وراحت باتشک وبالش فومی صرف نظر کنم.

الآن خاطره ی مخوف هم نبود . در مسیر صعود شب مانی کنیم 

درمسیر صعود شب مانی کنیم

این تجربه  منجر به افزودن دانشم نسبت به صعود و کوهنوردی، در تلاش برای دانشتن گردید ونیز موجب مواجهه اجباری

با یکسری ازمشکلات بود چرا که باید خارج از کمپمان اتراق میکردیم ،

من دراولین مرحله صعود سطح وی ،بخاطر گرفتن سطوح ،خراشیده شدن وچنگ زدن،مجروح شدم،

بنابراین ،بطور واقعی درکی ترسناک از خوابیدن درارتفاعات هست که از لذت بردن  آن بیشتر بنظر می آید.

بر خلاف ارتفاعات با دیوارهای بلند ،مسیرهایی هستند که قاطعانه ،خاست تغییر مسیر درآن پهنه میشوید،

بر روی صخره میخوابید ،وبه هرنحوی شبهای متعددی رابرای رسیدن ارتفاعات در دشت های کوهستانی به سرعت درمسیر نور حر کت میکنید.

بنابراین نیازبه محدود کردن اسباب موردنیاز ی که حمل میکنید،هست. در مسیر صعود شب مانی کنیم 

درمسیر صعود شب مانی کنیم

این محدودیت ،راحتی را تحت تاثیر قرار میدهد.البته رختخواب پیچ خورده ممکن است آنقدرراحت بنظر نیاید ،

یافتن سطوح صاف ،بدون سنگها ،عاری از برف ،فاصله از چشمه ،احتمال خواب باکیفیت ر ادرشبی مناسب افزایش میدهد،

بنابراین مطمئنا ،شما نخواهید خوابید  ،هنگامیکه سرتان در سراشیبی هست وصبحی پراز سروصدای طبیعت همراه باکمردرد خواهید داشت.

اگر شما به مکانی گسترده علفزار دست یابید،آنجا نقطه اتراق فرض کنید.

چگونه کوله پشتی سفر راببندید:

همانگونه که درمورد کیفیت خواب مطرح شد،احتمالا ازلحاظ جسمانی تمام روز درحال صعود،هلاک می شوید که منجر به خواب آلودگی شما بسادگی میشود،

در بعضی موارد من هدف پیشروی را در مقابل خواب آلودگی بعهده گرفتم،

چراکه من تجربه خواب رادر پتوی مارپیچ داشتم،وقتی که بطور ناگهانی خوابیدم وخیلی چیزهای شبیه به آن برای شما هم موثر  است،

جایگزینی ضد آلرژیها راهکاری مناسب برای افراد در اغلب موارد هست.

امادربرخی موارد ،آن،میتواند در عوض شماراشارژ کند  ،بنابراین فرصت تلاش درپیشروی به شما میدهد.

اگر شماقصد پیشروی در ارتفاعات بالا دارید جایکه ممکن است ،نهایت فرصت خوابیدن در فضای آزا دباشد،

دراینجا نکات فراوانی در مورد اینکه آنرا برایتان ساده تر کند ،هست.

نقشه راه صعود

اگرشما درحال تلاش برای اولین تجربه ارتفاعات در رشته های کوهستانی هستید،

یا ازاین مراحل عبور کرده اید،شما را بیشتراز حد انتظار پیش میبرد.

درآن دوره زمانی ممکن است نقشه شما منطقی باشد که جایی در مسیر پیشروی اتراق کنید،فقط در این مورد اگر شما یکروز را سپری کرده اید،

بسیار عالیست،اما مهیا بودن بسیار بهترازآنست که کل شب رادر مسیر صعود بدون تجهیزات لازم گرفتار شوید،

نقشه توپوگرافی رادر پیش روی بخوانید مناطق احتمالی اتراق را علامتگذاری کنید،مانند علفزارهای گسترده،نامگذاری شده.

 

نور،مسیری مستقیم دارد!

درحالیکه کیسه خواب و بالا هوا را می آورید،ممکنست راحت بنظر برسد.

اگر قصد خوابیدن در مسیر رادارید ،این نهایت خوش فکری شماست که صراحتا ،بسته سنگینی را میسازد که حرکت شما را کند میکند

،نور مستقیم که در رشته کوه های کوهستانی دیده میشوند،محل صحیح اتراق هستند.

فکر کنید تجهیزاتی که هم اکنون حمل میکنید ،به چه منظور  در ارتفاع میتوان  بکاربگیرید. در مسیر صعود شب مانی کنیم 

مثلامابقی طناب مارپیچ ی ،عایق ی مناسب در زمین بکار میرود،حتی اگر آن بسان بستر مناسب خوابیدن بر بالش هوای لوکس نباشد.

آن همان تکنیک را اجرا میکند.شما میتوانید بارانیتان،یا کت پفی راجمع کنید.آنرا بهم گره بزنید,به زنجیر طناب ارتفاعات وآنرا بعنوان بالش استفاده کنید.

درمسیر صعود شب مانی کنیم

یک چیز اضافی دیگر که شما نیازمند حمل آنید،چیست؟

پتوی منعکس کننده نور،یا کیف طراحی شده جهت اتر اق،این نور بیشتری دارد فشرده تراز کیسه خواب است،

شما را چندین برابر گرم میکند بدون کمترین وزن در کوله پشتیتان ،بنابراین شما میتوانیدمحتوای کوله را خالی نگه دارید

وپا وساقهایتان برای بیشتر گرم شدن در آن فرو کنید. در مسیر صعود شب مانی کنیم 

بررسی نکات تجربه حماسی من
کنترل کالریها

زمانیکه شماقصد،گذراندن در رشته کوهنوردی رادارید،شما یکسری ازکالریها را درمقابل وزنتان درنظر میگیرید

وکم حجم ترین نمونه از محتویات ،انرژی در فرمی فشرده از بسته ها ژله ی یا بسته بندیهای قطعه ی میپیچید،

این برای جایست که شما قصد اتراق دارید،یا برای هر نمونه از مسائل اضطراری  که ممکنست باشیوه رژیم غذایی شما مرتبط نباشد.

اما فکر خوردن غذاهایی که در طی کوهنوردی همراه خوددارید،وآن در طول شب مصرف کنید ، در مسیر صعود شب مانی کنیم 

هیچ چیز دیگری برای خوردن صبح نخواهید داشت،احتمال اینکه صبح راگرسئه بمانید وبدتراز آن بدنتان باکاه سطح انرژی مواجه شود .

برای حفظ انرژی تا میتوانید کوههای بی‌خطر و

ایمن گذر کنید وهمیشه یک بسته غذای اضافی در کیف ضرورتهایتان بگذاریدواگر شما قصد جیره بندی کردن آن را برای روز بعد دارید.

مهمترازغذادر عملکردبدنتان نیاز بیشتر به آب است،وزن آب زیادست واین هم در کوله تان و درصعودتان مشکل ساز است،

اما شما نمیتوانید این منبع ضروری راکم بردارید،سعی کنید خود. ادر جهت مساعدی پیش ببرید،

اگر هیچ آبی در نزدیکیتان نیست ،از آن قسمت ازرشته کوهستانی غیر معمول که شامل مقداری برف ویخ میباشد

بالا وپایین بروید ،که پروژه سفرهای یخبندانی شماست وقصد عبورازآن مسیر را دارید.

بازارمصرف جیره روزانه آبتان ،محدود به حجم مثانه شماست ،بنابراین،شما نباید  نه خیلی زیاد ونه خیلی کم آب بنوشید.

مطمئن شوید که برای یک شب کامل یابیشتر حمل میکنید،اگر شما به آب دسترسی پیداکردید برای مکانهایی متعدد درطول مسیر دارید ،

به اندازه کافی برای داشتن آن اقدام کنید،سپس ظرف یدکی را به مقدار کافی پر کنید تا برای مرحله بعد ی داشته باشید.

اما همیشه فقط کمی اضافه تر درظرفتان داشته باشید،صفحه ها وورقه های یخ رابرا ی مصرفتان پالوده وتولید کنید،

آبتان درطول کل شب تبدیل به برف ذوب شد ه در  اتراق گاهتان میشودوشما نیازمند اجاق گاز وی ظرف کچ هستید،ی

ک چراغ گاز فندک چتر کوچک بهترست،مگر اینکه اجاقتان  پهلودار باشد،فراموش نکنید یک فندک بهمراه بیاور ید،

بنابراین میتوانید درواقع بر راذوب کنید -برف بخودی خود بطور مناسب برای شما هیدراته نمیشود. در مسیر صعود شب مانی کنیم 

لیست تجهیزات کوهستانی:

تمام چیزهایی راکه نیاز دارید،بهمراه داشته باشید برای مسائل ضروری یااتراق د. طی مسیر.

-چراغ پیشانی و باتری اضافه

-کیسه خواب یا پتوی ضروری بازتابنده گرمایشی

-کیف کمکهای اولیه وچندین ابزار(امید داریم این موارد را صرف نظر از مابقی حمل کنید)

-پوشش اضافی برای گرم شدن(یعنی اینکه کت پفی -حتی درتابستان -شبها سرد میشود ،خصوصا در ارتفاعات )

-بارانی (حتی درآ ب هوای خشک ،میتوانی آنرا رول کنید واز آن بعنوان بالش استفاده کنید.

-اجاق گازوقوری ،برای ذوب آب (اگرنیاز باشد)

-غذای اضافی،(بسته بندیهاوپاکت های ژله ی غذا گزینه بسیار خوبی برای حجم کم وسبک بودن هستند .

آب(لیتر اضافی درهرشرایطی توصیه شده است.

-کیسه متحرک یا توالت درحین رفتن (چراکه پیش می آید)

-نکات راحتی،برای آن کسانیکه مصرانه قصد اتراق در مسیر دارند ،دراینجا تعدادی ازموارد بسیار کم وزن جهت راحتی ،جهت اف ایش تجربه تان ،درجهت بی وزنی ،ذکر گردیده شده است.

-چای یا قهوه کیسه ی (جهت مصرف افرادیکه درطول  دچار کم خوابی نمیشوند )

قرص هیدراته (برای احیا بدنتان وطعم آب بهتری برای شما دارد.)

-سرگرمی یا کتاب جلد نازک (جهت گذراندن وقت – ذخیره باتری سری هنگامیکه آنرا روی نور قرمز جهت مطالعه تنظیم میکنید .

-کیف باتری برای شارژ موبایل یا دیگر وسایل الکتریکی

-ساک پشمی(چراکه پاهایتان بعداز یکروز کامل در حین کفش کوهنوردی ،فشرده شده وبراحتی ولذ ت بخش گرم نمیشود.

در مسیر صعود شب مانی کنیم 

ترجمه از:سرکار خانم مریم حاجیان

عضو کارگروه ترجمه سلوچ

منبع

بیشتر بخوانید:

بیواک در کوهستان (شب مانی در کوهستان)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.